مجموعه آموزش آیلتس Listening و Reading و Writing (آکادمیک)

فایل های آموزش آیلتس WRITING TASK 2

جلسه اول

رایتینگ WRITING TASK 2

جلسه دوم

رایتینگ WRITING TASK 2

جلسه سوم

رایتینگ WRITING TASK 2

جلسه چهارم

رایتینگ WRITING TASK 2

جلسه پنجم

رایتینگ WRITING TASK 2

جلسه ششم

رایتینگ WRITING TASK 2

جلسه هفتم

رایتینگ WRITING TASK 2

جلسه هشتم

رایتینگ WRITING TASK 2

جلسه نهم

رایتینگ WRITING TASK 2

جلسه دهم

رایتینگ WRITING TASK 2

جلسه یازدهم

رایتینگ WRITING TASK 2

جلسه دوازدهم

رایتینگ WRITING TASK 2

فایل های آموزش آیلتس TOTAL READING

جلسه اول

ریدینگ TOTAL READING

جلسه دوم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه سوم بخش اول

ریدینگ TOTAL READING

جلسه سوم بخش دوم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه چهارم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه پنجم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه ششم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه هفتم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه هشتم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه نهم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه دهم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه یازدهم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه دوازدهم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه سیزدهم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه چهاردهم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه پانزدهم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه هفدهم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه هجدهم بخش اول

ریدینگ TOTAL READING

جلسه هجدهم بخش دوم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه نوزدهم

ریدینگ TOTAL READING

جلسه بیستم

ریدینگ TOTAL READING

فایل های آموزش آیلتس لیستنینگ LISTENING

جلسه اول

لیستنینگ LISTENING

جلسه دوم بخش اول

لیستنینگ LISTENING

جلسه دوم بخش دوم

لیستنینگ LISTENING

جلسه سوم بخش اول

لیستنینگ LISTENING

جلسه سوم بخش دوم

لیستنینگ LISTENING

جلسه چهارم بخش اول

لیستنینگ LISTENING

جلسه چهارم بخش دوم

لیستنینگ LISTENING

جلسه پنجم بخش اول

لیستنینگ LISTENING

جلسه پنجم بخش دوم

لیستنینگ LISTENING

جلسه ششم بخش اول

لیستنینگ LISTENING

جلسه ششم بخش دوم

لیستنینگ LISTENING

جلسه هفتم بخش اول

لیستنینگ LISTENING

جلسه هفتم بخش دوم

لیستنینگ LISTENING

جلسه هشتم بخش اول

لیستنینگ LISTENING

جلسه هشتم بخش دوم

لیستنینگ LISTENING

جلسه هشتم بخش سوم

لیستنینگ LISTENING

جلسه هشتم بخش چهارم

لیستنینگ LISTENING

جلسه نهم بخش اول

لیستنینگ LISTENING

جلسه نهم بخش دوم

لیستنینگ LISTENING

جلسه نهم بخش سوم

لیستنینگ LISTENING

جلسه دهم بخش اول

لیستنینگ LISTENING

جلسه دهم بخش دوم

لیستنینگ LISTENING

جلسه یازدهم بخش اول

لیستنینگ LISTENING

جلسه یازدهم بخش دوم

لیستنینگ LISTENING

جلسه هفدهم بخش اول

لیستنینگ LISTENING

جلسه هفدهم بخش دوم

لیستنینگ LISTENING

جلسه هجدهم بخش اول

لیستنینگ LISTENING

جلسه هجدهم بخش دوم

لیستنینگ LISTENING

جلسه نوزدهم بخش اول

لیستنینگ LISTENING

جلسه نوزدهم بخش دوم

لیستنینگ LISTENING

جلسه بیستم بخش اول

لیستنینگ LISTENING

جلسه بیستم بخش دوم

لیستنینگ LISTENING

فایل های آموزش آیلتس WRITING TASK 1 ACADEMIC

جلسه اول

رایتینگ آکادمیک WRITING TASK 1 ACADEMIC

جلسه دوم

رایتینگ آکادمیک WRITING TASK 1 ACADEMIC

جلسه سوم

رایتینگ آکادمیک WRITING TASK 1 ACADEMIC

جلسه چهارم

رایتینگ آکادمیک WRITING TASK 1 ACADEMIC

جلسه پنجم

رایتینگ آکادمیک WRITING TASK 1 ACADEMIC

جلسه ششم

رایتینگ آکادمیک WRITING TASK 1 ACADEMIC

جلسه هفتم

رایتینگ آکادمیک WRITING TASK 1 ACADEMIC

جلسه هشتم

رایتینگ آکادمیک WRITING TASK 1 ACADEMIC

جلسه نهم

رایتینگ آکادمیک WRITING TASK 1 ACADEMIC

جلسه دهم

رایتینگ آکادمیک WRITING TASK 1 ACADEMIC

جلسه یازدهم

رایتینگ آکادمیک WRITING TASK 1 ACADEMIC

جلسه دوازدهم

رایتینگ آکادمیک WRITING TASK 1 ACADEMIC