کارگاه آنلاین تک مهارت

کارگاه فشرده آنلاین لیسنینگ (Listening)

تومان 750,000
 • شامل 6 جلسه  75 تا 90 دقیقه ای
 • برنامه ریزی آموزشی برای نمره های مختلف از 5 تا 8
 • تاریخ برگزاری: از 6 مرداد ماه
 • زمان برگزاری: روزهای پنجشنبه بعد از ظهر (شش هفته متوالی)

کارگاه فشرده آنلاین ریدینگ
(Reading)

تومان 750,000
 • شامل 6 جلسه  75 تا 90 دقیقه ای
 • برنامه ریزی آموزشی برای نمره های مختلف از 5 تا 8
 • تاریخ برگزاری: از 6 مرداد ماه
 • زمان برگزاری: روزهای پنجشنبه بعد از ظهر (شش هفته متوالی)

کارگاه فشرده آنلاین اسپیکینگ (Speaking)

تومان 900,000
 • شامل 6 جلسه  75 تا 90 دقیقه ای
 • برنامه ریزی آموزشی برای نمره های مختلف از 5 تا 8
 • تاریخ برگزاری: از 7 مرداد ماه
 • زمان برگزاری: روزهای جمعه صبح (شش هفته متوالی)

کارگاه فشرده آنلاین Writing Task 2

تومان 900,000
 • شامل 6 جلسه  75 تا 90 دقیقه ای
 • برنامه ریزی آموزشی برای نمره های مختلف از 5 تا 8
 • تاریخ برگزاری: از 7 مرداد ماه
 • زمان برگزاری: روزهای جمعه صبح (شش هفته متوالی)

کارگاه فشرده آنلاین Writing Task 1 Academic

تومان 800,000
 • شامل 6 جلسه  75 تا 90 دقیقه ای
 • برنامه ریزی آموزشی برای نمره های مختلف از 5 تا 8
 • تاریخ برگزاری: از 7 مرداد ماه
 • زمان برگزاری: روزهای جمعه بعد از ظهر (شش هفته متوالی)

کارگاه فشرده آنلاین Writing Task 1 General

تومان 700,000
 • شامل 6 جلسه 60 دقیقه ای
 • برنامه ریزی آموزشی برای نمره های مختلف از 5 تا 8
 • تاریخ برگزاری: از 7 مرداد ماه
 • زمان برگزاری: روزهای جمعه بعد از ظهر

آزمون آزمایشی (Mock)

تومان 350,000
 • تا پایان تابستان زمان دارد.